Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na objednání zboží prostřednictvím této webové stránky (www.zdrave-nohy.eu). Prodávajícím je společnost THX Production s.r.o., IČ: 08403112, se sídlem Vojenova 2481/7, 180 00 Praha 8, Česká republika. Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře bude kupující informován prodávajícím o způsobu a termínu doručení zboží. Zboží je obvykle expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky. Kupující nabývá zboží po uhrazení celkové kupní ceny do svého výlučného vlastnictví v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., obč. zákoníkem. 

Kupující prohlašuje, že byl před objednáním zboží prostřednictvím webových stránek www.zdrave-nohy.eu plně seznámen s jeho charekterem, vlastnostmi, parametry a způsobem užívání a neshledal žádné vady, které by bránily řádnému užívání zboží. Kupující dále prohlašuje, že k používání zboží mu nebrání žádné zdravotní důvody.

Záruční doba činí 24 měsíců a prodávající si vyhrazuje právo na vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne kdy mu bude zboží, jenž je předmětem reklamace, doručeno. Záruka se netýká vad optických a vad daných běžným užíváním. V případě vadného zapojení zboží, tzn. poškození zboží tímto způsobem nebo v případě, že zboží není užíváno v souladu s návodem, nelze uplatnit reklamaci. V případě reklamace může kupující kontaktovat prodávajícího telefonickou či písemnou formou do sídla společnosti nebo elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.zdrave-nohy.eu či e-mailem na info@zdrave-nohy.eu. V případě reklamace je kupující povinen zboží včetně příslušenství zaslat na jeho náklady do sídla společnosti prodávajícího. Doporučujeme pro urychlení vyřízení reklamace informovat prodávajícího o zaslání zboží prostřednictvím e-mailu (info@zdrave-nohy.eu) s připojením kopie podacího lístku či jiného dokladu prokazujícího odeslání zboží. Současně je kupující povinen přiložit ke zboží popis důvodu reklamace a přiložit kopii nabývacího dokladu. V případě zaslání reklamovaného zboží je kupující povinen toto zboží zabalit a připravit k přepravě tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození a je také povinen označit zboží při přepravě dle jeho povahy (křehké, neklopit apod.). Za řádné doručení reklamovaného zboží k prodávajícímu je odpovědný kupující. V případě, kdy prodávající zjistí mechanické nebo estetické poškození u reklamovaného zboží, jenž bylo způsobeno přepravou, odpovídá za toto poškození kupující. Prodávající je v takovém případě povinen bezprostředně o tomto zjištěném poškození vyrozumět kupujícího.

Právo smluvních stran na odstoupení od kupní smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., obč. zákoník. Kupující prohlašuje, že byl před objednáním zboží poučen ve smyslu ust. §1820 odst. 1 písm. f) a g) a §1829 odst. 1 obč. zákoníku. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, a taktéž byl kupující poučen, že v případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete v sekci obchodní podmínky na těchto webových stránkách www.zdrave-nohy.eu. Odstoupení od smlouvy je nutné zaslat písemně na adresu sídla společnosti prodávajícího společně s kopií nabývacího dokladu.

Při objednání zboží a následném doručení zboží na území Slovenské republiky kupující prohlašuje, že byl před zakoupením zboží řádně poučen ve smyslu ustanovení §3 odst. 1 písm. h) a i) a §7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.. V případě, že je zboží používané, znečištěné nebo s poškozeným obalem nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. Pokud je kupujícím podnikatel nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. Výjimka z práva odstoupit od kupní smlouvy je zde v případě, kdy kupující vyňal zboží z obalu a použil, neboť odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit z hygienických důvodů. Předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny je skutečnost, že je prodávajícímu vráceno zpět nepoškozené, nepoužívané, neznečištěné zboží s nepoškozeným obalem včetně všech jeho součástí a veškerého příslušenství, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupní cena bude v případě splnění výše uvedeného vrácena kupujícímu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve, než-li bude prodávajícímu doručeno nazpět zboží, které bude splňovat veškeré shora uvedené předpoklady pro vrácení kupní ceny. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu plynoucího ze smluvního vztahu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -„GDPR”). Správcem osobních údajů je  THX Production s.r.o., IČ: 08403112, se sídlem Vojenova 2481/7, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Ke stažení